من ارش کمانگیر رو دوست دارم به خاطر شجاعتش و آزادی طلب بودنش